คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลบุคลากร : สำนักงานคณะ
หัวหน้าสำนักงานคณะ
งานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานวิชาการและพัฒนานิสิต
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานิสิต
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)
งานการเงินและแผน
หัวหน้างานการเงินและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย)