คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ข้อมูลบุคลากร : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ประธานหลักสูตร