คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)
Master of Architecture: Interdisciplinary Creative Architecture
สหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์เป็นการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบองค์รวมหรือบูรณาการในสาขาวิชาชีพ ด้วยประสบการณ์ตามบริบทวัฒนธรรมชุมชนและสังคม
@CreativeArchitecture
รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์(หลักสูตรสหวิทยาการ)

Master of Architecture

Program in Interdisciplinary Creative Architecture (Interdisciplinary curriculum)

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์) (หลักสูตรสหวิทยาการ)

Master of Architecture (Interdisciplinary Creative Architecture) (Interdisciplinary curriculum)

ชื่อย่อ

สถ.ม.(สหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์)(หลักสูตรสหวิทยาการ)

M.Arch. (Interdisciplinary Creative Architecture) (Interdisciplinary curriculum)

ปรัชญาของหลักสูตร

สหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์เป็นการศึกษาและวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบองค์รวมหรือบูรณาการในสาขาวิชาชีพ ด้วยประสบการณ์ตามบริบทวัฒนธรรมชุมชนและสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักวิชาการ นักวิจัย ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2. นักออกแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
3. นักบริหารจัดการโครงการออกแบบ โครงการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
4. นักวิชาชีพ นักพัฒนา งานที่เกี่ยวข้องทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม เช่น สถาปนิกชุมชน ศิลปินชุมชน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ