คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในสําคัญล้ำค่า ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญางาน สถาปัตยกรรม พื้นถิ่น สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ระดับสากล
@InteriorArchitecture
รายละเอียดหลักสูตร
สัญลักษณ์
LOGO
ชื่อหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)

Bachelor of Architecture (Interior Architecture)

ชื่อย่อ

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

B.Arch. (Interior Architecture)

ปรัชญาของหลักสูตร

วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในสําคัญล้ำค่า ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญางาน สถาปัตยกรรม พื้นถิ่น สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ระดับสากล

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 : 21,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (กรณีที่ลงทะเบียนเรียน) : 10,500 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การเรียนรู้จากชุมชนด้านสถาปัตยกรรมภายใน เช่น ชุมชนไทลื้อ ชุมชนรอบกว๊านพะเยา
2. การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้จากบริบทและชุมชน
3. BIM (Building Information Modeling)
4. การเขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์
5. การทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. มัณฑนากร นักเขียนแบบ นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2. นักธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3. ผู้รับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
4. นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบแสงสว่าง
5. นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบกราฟิก
6. นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมภายใน
7. นักออกแบบแสงสว่าง
8. ที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้อำนวยการก่อสร้าง
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนสถาปัตยกรรมภายในที่มหาวิทยาลัยพะเยา?
A : สาขาสถาปัตยกรรมภายในหลักสูตรมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาตะวันออกสู่สากล