คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในสําคัญล้ำค่า ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญางาน สถาปัตยกรรม พื้นถิ่น สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ระดับสากล
@InteriorArchitecture
รายละเอียดหลักสูตร
สัญลักษณ์
LOGO
ชื่อหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)

Bachelor of Architecture (Interior Architecture)

ชื่อย่อ

สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)

B.Arch. (Interior Architecture)

ปรัชญาของหลักสูตร

ศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นสถาปนิกภายในที่สร้างงานเองได้ในท้องถิ่น สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถก่อสร้างได้จริง และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 : 21,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (กรณีที่ลงทะเบียนเรียน) : 10,500 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การศึกษาสถาปัตยกรรมภายในตามมาตรฐานทางวิชาชีพ
2. การเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเเละสถาปัตยกรรมภายในที่สร้างงานได้ในท้องถิ่น
3. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถก่อสร้างได้จริง
4. การเรียนรู้ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สถาปนิกภายใน นักตกแต่งภายใน มัณฑนากร
2. สถาปนิก (ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกประเภท ง)
3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ประมาณราคา
4. ผู้ประสานงานโครงการทางสถาปัตยกรรมภายใน
5. นักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัยทางสถาปัตยกรรมภายใน
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนสถาปัตยกรรมภายในที่มหาวิทยาลัยพะเยา?
A : เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ “ เป็นสถาปนิกภายในที่สร้างงานเองได้ในท้องถิ่น ”ภายใต้สโลแกน “ สน.มพ.นักประดิษฐ์ ”