คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยคำนึงถึงบริบทและการประยุกต์ใช้วัสดุ ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัยและมีศักยภาพในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
@Architecture
รายละเอียดหลักสูตร
สัญลักษณ์
LOGO
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Bachelor of Architecture

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Architecture

ชื่อย่อ

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

B.Arch. (Architecture)

ปรัชญาของหลักสูตร

การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นความสำคัญ ปลูกฝังทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและจิตสำนึกในความรับผิดชอบทั้งทางด้านการทำงานในวิชาชีพและสังคม มีความเป็นผู้ประกอบการ สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานที่หลากหลายทันท่วงความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 : 21,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (กรณีที่ลงทะเบียนเรียน) : 10,500 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การเรียนรู้จากชุมชน เช่น การเรียนรู้บ้านดิน ไม้ไผ่
2. การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้จากบริบทและชุมชน
3. BIM (Building Information Modeling)
4. การเขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและสารสนเทศ
5. คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม
6. การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่นในงานสถาปัตยกรรม
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สถาปนิก
2. นักออกแบบ นักเขียนแบบ ผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง ผู้ประมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในภาครัฐและเอกชน
3. นักธุรกิจด้านการออกแบบ ที่ปรึกษาโครงการหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
4. นักวิชาการ นักวิจัยงานด้านสถาปัตยกรรม
5. ผู้ประกอบการงานด้านสถาปัตยกรรม
6. นักออกแบบภายในและนักออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรสถาปัตยกรรม ม.พะเยา ?
A : สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น คำนึงถึงบริบททั้งทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัย ทั้งยังมีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Q : เรียนจบสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา แล้วทำงานเกี่ยวสายงานไหนได้บ้าง ?
A : สถาปนิก นักออกแบบ นักเขียนแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประเมินราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา นักธุรกิจด้านออกแบบ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย นักวิชาการ นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม