คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยคำนึงถึงบริบทและการประยุกต์ใช้วัสดุ ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัยและมีศักยภาพในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
@Architecture
รายละเอียดหลักสูตร
สัญลักษณ์
LOGO
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Bachelor of Architecture

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Architecture

ชื่อย่อ

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

B.Arch. (Architecture)

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยคำนึงถึงบริบทและการประยุกต์ใช้วัสดุ ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัยและมีศักยภาพในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 : 21,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (กรณีที่ลงทะเบียนเรียน) : 10,500 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การเรียนรู้จากชุมชน เช่น การเรียนรู้บ้านดิน ไม้ไผ่
2. การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้จากบริบทและชุมชน
3. BIM (Building Information Modeling)
4. การเขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์
5. การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่นในงานสถาปัตยกรรม
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สถาปนิกออกแบบอาคาร
2. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
4. นักธุรกิจด้านสถาปัตยกรรม
5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
6. นักวิชาการและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรสถาปัตยกรรม ม.พะเยา ?
A : สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น คำนึงถึงบริบททั้งทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัย ทั้งยังมีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Q : เรียนจบสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา แล้วทำงานเกี่ยวสายงานไหนได้บ้าง ?
A : สถาปนิก นักออกแบบ นักเขียนแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประเมินราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา นักธุรกิจด้านออกแบบ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย นักวิชาการ นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม