คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรการศีกษา
หลักสูตรการศีกษา
ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), 5 ปี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) , 4 ปี สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.), 4 ปี สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (กำลังจะเปิดหลักสูตรเร็วๆ นี้)
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการศิลปกรรมสร้างสรรค์