คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
Art and Design
ศิลปะและการออกแบบเป็นสองศาสตร์แห่งการสร้างความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ซึ่งส่งผลในระดับปัจเจก และสังคม ในส่วนคุณค่าทางสุนทรีย์และการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
@ArtDesign
รายละเอียดหลักสูตร
สัญลักษณ์
LOGO
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Art and Design

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)

ชื่อย่อ

ศป.บ.(ศิลปะและการออกแบบ)

B.F.A. (Art and Design)

ปรัชญาของหลักสูตร

ศิลปะและการออกแบบเป็นสองศาสตร์แห่งการสร้างความรู้ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ซึ่งส่งผลในระดับปัจเจก และสังคม ในส่วนคุณค่าทางสุนทรีย์และการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)
ภาคการศึกษาที่ 1 : 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 : 21,000 บาท
ภาคฤดูร้อน (กรณีที่ลงทะเบียนเรียน) : 10,500 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
1. การเรียนรู้จากชุมชน เช่น ชุมชนชาวไทลื้อเชียงคำ ชุมชนบ้านหม้อแกงทอง รอบมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ด้านการทอผ้าไทลื้อ ชุมชนรอบกว๊านพะเยา และการปั้นดินจากผู้เชี่ยวชาญ
2. การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้จากบริบทและชุมชน
3. การสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นฐานทางด้านศิลปะ
4. แก้ไขจากปัญหาของชุมชน และสร้างนวัตกรรมใหม่
5. สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนจากตัวตนของผู้เรียน
6. ผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบ ได้แก่ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ / กราฟิก / เครื่องประดับ/ สิ่งทอ /เครื่องปั้นดินเผา/สื่อ
2. ผู้ประกอบการในสายศิลปะและการออกแบบ
3. พนักงานหน่วยงานราชการตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
4. บุคลากรทางการศึกษา (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติม หลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร)
5. นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบกราฟิก
6. นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านศิลปกรรม
7. ศิลปิน
คำถามที่พบบ่อย
Q : การเรียนหลักสูตรศิลปะและการออกแบบจะต้องมีพื้นฐานทักษะอะไรมาก่อนบ้าง?
A : ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานขอแค่มีใจรักในศิลปะ