คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๔๔๓

 

          มาตรา ๖

        ให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

มาตรา ๗

มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้
(๑) สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(๒) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
(๓) ส่วนงานวิชาการ
(๔) ส่วนงานอื่น 

 

มาตรา ๘

           การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตรา ๗ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานตามมาตรา ๗ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 

มาตรา ๓๕

          ในส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) ให้ มีหัวหน้าส่วนงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส่วนงานนั้น และจะให้มีรองหัวหน้าส่วนงานตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมายก็ได้

           หัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งต้องสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

           หัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ และให้นํามาตรา ๓๑ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระของหัวหน้าส่วนงานโดยอนุโลม

รองหัวหน้าส่วนงานนั้น ให้อธิการบดีแต่งตั้งและถอดถอนโดยคําแนะนําของหัวหน้าส่วนงานจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหัวหน้าส่วนงาน

การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนงาน ให้นํามาตรา ๓๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตําแหน่ง ให้รองหัวหน้าส่วนงานพ้นจากตําแหน่งด้วย

 

มาตรา ๓๖

           ให้มีคณะกรรมการประจําส่วนงานตามมาตรา ๗ (๓) มีอํานาจและหน้าที่บริหารส่วนงานนั้นองค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา อํานาจและหน้าที่วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 


รายละเอียดเพิ่มเติม: https://safa.up.ac.th/main/index.php?page=slaw

ผู้เยี่ยมชม: 728 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 20 ก.พ. 2567 - 10:02 น.