คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ทำเนียบคณบดี
ทำเนียบคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ( รักษาการในตำแหน่ง )
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 ตุลาคม 2562 (รักษาการแทน)
รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป