คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. รายงานการประชุม
รายงานการประชุม
รายการ วันเดือนปีที่ประชุม
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 1(3)/2563 1 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 2(4)/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 3(5)/2563 (ระบบออนไลน์) 7 พฤษภาคม 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 4(6)/2563 30 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 5(7)/2563 31 กรกฏาคม 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 6(8)/2563 19 กันยายน 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 7(9)/2563 14 ตุลาคม 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 9(11)/2563 25 พฤศจิกายน 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 10(12)/2564 20 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 13(1)/2564 20 มกราคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 14(2)/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 15(3)/2564 17 มีนาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 16(4)/2564 28 เมษายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 17(5)/2564 19 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 18(6)/2564 16 มิถุนายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 19(7)/2564 14 กรกฏาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 20(8)/2564 18 สิงหาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 21(9)/2564 22 กันยายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 23(11)/2564 22 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 24(12)/2564 22 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 25(13)/2565 19 มกราคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 26(14)/2565 23 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 27(3)/2565 16 มีนาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 29(5)/2565 21 เมษายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 30(6)/2565 20 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 31(7)/2565 15 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 32(8)/2565 20 กรกฏาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 33(9)/2565 17 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 34(10)/2565 (นัดพิเศษ) 1 กันยายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 35(11)/2565 20 กันยายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 36(12)/2565 19 ตุลาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 37(13)/2565 (นัดพิเศษ) 31 ตุลาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 38(14)/2565 23 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 39(15)/2565 (ลับ) 2 ธันวาคม 2565
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 41(1)/2566 27 มกราคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 42(2)/2566 24 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 43(3)/2566 20 มีนาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 44(4)/2566 (ลับ) 29 มีนาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 45(5)/2566 10 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 46(6)/2566 29 มิถุนายน 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 47(7)/2566 4 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 48(8)/2566 30 สิงหาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 49(9)/2566 27 กันยายน 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 50(10)/2566 26 ตุลาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 51(11)/2566 22 พฤศจิกายน 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 52(12)/2566 20 ธันวาคม 2566
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 53(01)/2567 26 มกราคม 2567
รายงานการประชุมการประชุม ครั้งที่ 54(02)/2567 27 กุมภาพันธ์ 2567