คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 

งานบริหารทั่วไป
- การขอใช้งานรถตู้คณะฯ เปิดเอกสาร
- การขอแจ้งปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์โสต เปิดเอกสาร
- การขอยืมครุภัณฑ์คณะฯ เปิดเอกสาร
- การขอใช้บริการอาคารสถานที่พื้นที่คณะฯ เปิดเอกสาร
- การขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เปิดเอกสาร

 

งานการเงินและแผน
- การเบิกวัสดุในระบบสารสนเทศการบริหารวัสดุคงคลัง (ims) เปิดเอกสาร

 

งานบูรณาการพันธกิจ วิจัยและบริการวิชาการ
- การขออนุญาติลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด ลาพักผ่อน เปิดเอกสาร

ผู้เยี่ยมชม: 96 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 18 มี.ค. 2567 - 10:31 น.