คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้นได้มีกฏหมาย กฏระเบียบอ้างอิงจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

- คำอธิบายสาระสำคัญของพรบ. มหาวิทยาลัยพะเยา

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

- ระเบียบมหาวิทยาลัย

- คำสั่งมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัย

ในส่วนของกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับส่วนงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้นสามารถดูรายละเอียดได้ตามเมนู