คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อมูลบุคลากร : ผู้บริหารคณะ
รองคณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ