คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
UP-SERVICE (สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา) หน่วยงานที่ดูแล
ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) กองกิจการนิสิต
ระบบ Dormitory
UP Mental Health Platform​
ระบบติดตามพัสดุ กองกลาง
ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์
ระบบบริการการศึกษา
ระบบ BUS TRANSIT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบบริการประกาศของหาย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบสืบค้นหนังสือภายนอก
ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ
ระบบบริการ BOOks request
ระบบบริการช่องทางตรวจสอบค่าปรับ
  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริการจัดเก็บไฟล์ออนไลน์ (One Drive)
บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์
ใบลานิสิตคณะฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ผู้เยี่ยมชม: 2115 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 26 มี.ค. 2567 - 09:29 น.