คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลบุคลากร
รายงานสารสนเทศบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤศจิกายน 2566

57 ท่าน

จำนวนบุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
แยกข้อมูลตามส่วนงาน