คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ข้อมูลบุคลากร
  3. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ข้อมูลบุคลากร : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประธานหลักสูตร