คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. หลักสูตรระยะสั้น / การฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น (non-degree)

แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตามหลักการสากล

13 พฤษภาคม 2566 - 12 สิงหาคม 2566 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้