คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนออกแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”
(Architectural and Art Design School for Community Sustainable Development)
พันธกิจ
1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
ปรัชญา
เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างประสบการณ์และปัญญา
(learning by doing for experience and wisdom)