คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารทั้งหมด
รายการเอกสาร หมวดหมู่
SAFA-C1 :: แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
SAFA-C2 :: แบบฟอร์มยื่นขอติดตั้งโปรแกรม แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
SAFA-C3 :: แบบฟอร์มยื่นขอย้ายวัสดุอุปกรณ์ แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
SAFA-C4 :: แบบฟอร์มยื่นขอยืมวัสดุอุปกรณ์/คุรุภัณฑ์ (โสต) แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
SAFA-C5 :: แบบฟอร์มยื่นขอยืมใช้งานพื้นที่ แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
SAFA-C6 :: แบบฟอร์มเผยแพร่ข่าวสาร แบบฟอร์มงานสารสนเทศ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2567 แบบฟอร์มงานแผน
UP FIN 24 :: แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขยายเวลาการยืมเงินทดรองจ่าย แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 5-6 :: ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 17 :: ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 22 :: ใบคืนเงิน แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 1-2 :: ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 7-6 :: ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 8-6 :: ใบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อนคู่ขนาน แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 3-4 :: ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงาน แบบฟอร์มงานการเงิน
UPFIN 9-6 :: แบบใบเบิกเงินค่าคุมสอบ แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 12 :: ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มงานการเงิน
UP FIN 28 :: แบบฟอร์มใบคำขอทำรายการเงินนอกงบประมาณ แบบฟอร์มงานการเงิน
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน แบบฟอร์มงานวิชาการ
แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติสายวิชาการ 2565 แบบฟอร์มงานบุคลากร
แนวปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติสายวิชาการ(เพิ่มเติม-2567) แบบฟอร์มงานบุคลากร
บันทึกขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แบบฟอร์มงานบุคลากร
ใบลานิสิต แบบฟอร์มงานวิชาการ