คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แนะนำสถานที่
แนะนำสถานที่
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแนะนำสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการเรียนการสอนภายในคณะ และสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาดังนี้
SAFA
ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
SAFA
จุดจอดรถรับส่ง
SAFA
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
SAFA
หอประชุมพญางำเมือง
SAFA
พระพุทธภุชคารักษ์
SAFA
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
SAFA
อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)
SAFA
หอพัก UP Dorm
SAFA
สนามกีฬา
SAFA
สระว่ายน้ำ
SAFA
อาคารสงวนเสริมศรี
SAFA
อาคารคณะ (SAFA)
SAFA
อ่างหลวง
SAFA
เรือนเอื้องคำ