สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์