หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
INTERIOR

ARCHITECTURE

รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)
Bachelor of Architecture (Interior Architecture)
ชื่อย่อ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
B.Arch. (Interior Architecture)
ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในสําคัญล้ำค่า ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญางาน สถาปัตยกรรม พื้นถิ่น สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความสามารถ และมีความรอบรู้สามารถประยุกต์แนวความคิดจากการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในพื้นถิ่นนำใช้ในการสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงหน้าที่ใช้สอยและสุนทรียภาพที่เหมาะสมบนพื้นฐานที่สอดคล้องกับการคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในวิชาชีพทั้งทางด้านการออกแบบ การวางผัง และการวางแผน ในสาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายในและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบฝึกปฏิบัติจริง
3. มีความรู้ในการคิดเชิงวิเคราะห์มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมภายใน
4. มีคุณธรรมจริยธรรมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเป็นผู้มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม

รายละเอียดหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร
1. การเรียนรู้จากชุมชนด้านสถาปัตยกรรมภายใน เช่น ชุมชนไทลื้อ ชุมชนรอบกว๊านพะเยา
2. การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้จากบริบทและชุมชน
3. BIM (Building Information Modeling)
4. การเขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์
5. การทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง
แผนการเรียน
ปี 1
การเขียนภาพ
การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และ พื้นฐานการออกแบบ
พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน
การเขียนแบบเบื้องต้น
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 2
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
เทคนิคการแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
แนวความคิดในการออกแบบ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 2
โครงสร้างอาคาร
ออกแบบสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการเขียนแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 3
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 1
ภูมิสถาปัตยกรรมและไม้ประดับในอาคาร
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
ออกแบบเครื่องเรือน และ เทคโนโลยีเครื่องเรือน
พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย
วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอาคาร 2
การประมาณราคาและการบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 4
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
แสงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การปรบปรุงอาคาร
วัฒนธรรมและคติความเชื่อล้านนา
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 7
ออกแบบตกแต่งแบบไทย และล้านนา
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมข้นพื้นฐาน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
- การฝึกงานวิชาชีพ
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 3
ปี 5
เตรียมวิทยานิพนธ์
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
วิชาเอกเลือก
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกและการสร้างภาพ 3 มิติ
ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ
วิชาเลือกเสรี
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 5
1. มัณฑนากร นักเขียนแบบ นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
2. นักธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3. ผู้รับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
4. นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบแสงสว่าง
5. นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบกราฟิก
6. นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมภายใน
7. นักออกแบบแสงสว่าง
8. ที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้อำนวยการก่อสร้าง
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
ปีละ 2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 - 21,000 บาท
ผลงานและกิจกรรม
กิจกรรมทาค่ายอาสาและงานกีฬาสีประจาปี
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
กิจกรรมรับน้องและไหว้ครู
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
การทัศนศึกษา
การทัศนศึกษาต่างประเทศ
ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเก๊า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือฮ่องกง
การทัศนศึกษาในประเทศ
พื้นที่ภาคกลาง ( กรุงเทพ อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ) พื่นที่ภาคเหนือ (สุโขทัยลำปาง และเชียงใหม่) ในด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมล้านนา วัสดุการก่อสร้าง การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร โครงสร้างสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

การทัศนศึกษาในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13
อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
nophoto
อาจารย์ พสุ สุวภาพ
อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ
อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ
อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์
อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์
อาจารย์ นพดล สุกันทอง
อาจารย์ นพดล สุกันทอง
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนสถาปัตยกรรมภายในที่มหาวิทยาลัยพะเยา?
A : สาขาสถาปัตยกรรมภายในหลักสูตรมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นอัตลักษณ์ท้องถิ่นล้านนาตะวันออกสู่สากล
Q : จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?
1. มัณฑนากร
2. นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3. นักเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
4. นักธุรกิจด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
5. ผู้รับเหมาก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
6. นักออกแบบเครื่องเรือน
7. นักออกแบบแสงสว่าง
8. ที่ปรึกษา ผู้บริหารและผู้อำนวยการก่อสร้าง
9. นักออกแบบนิทรรศการ
10. นักออกแบบกราฟิก
11. นักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมภายใน