ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์

Assoc. Prof. Acting Sub Lt. Chankhanit Arvorn

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
ตำแหน่ง: (Position) รองศาสตราจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): chankhanit.ar@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เยี่ยมชม: 280 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 24 ก.พ. 2565 - 13:31 น.