คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
 1. หน้าแรก
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
rattana.tap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
Asst. Prof. Rattana Tapang
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: rattana.tap@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
งานวิจัย
 • รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ, และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา:เครือข่ายสำนักพ่อครูคำ กาไวย์ แม่ครู

 • บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1. หน้า 5-6. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,

 • รัตนะ ตาแปง (2562). กลองปู่จาเมืองภูกามยาว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8. หน้า 2807-2823. วันที่ 24-25 มกราค 2562. ไทย: มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา.

 • รัตนะ ตาแปง (2562). กลองปู่จาเมืองภูกามยาว. การประชุมวิชาการพะเยาครั้งที่ 8. หน้า 453-454. วันที่ 24-25 มกราคม 2562. ไทย: มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา. (บทคัดย่อ)

 • รัตนะ ตาแปง (2561). การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยากรณีศึกษา ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7. 420-421. วันที่ 25-26 มกราคม 2561. ไทย:มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา. (บทคัดย่อ)

 • รัตนะ ตาแปง (2561). การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา กรณีศึกษาตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7, 2473-2482. วันที่ 25-26 มกราคม 2561. ไทย: มหาวิทยาลัยพะเยา,พะเยา.

 • พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์, รัตนะ ตาแปง (2559). ผลการออกกำลังกายฟ้อนเจิงต่อความยืดหยุ่นของร่างกายวัยรุ่นหญิง, วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, 35 – 39. 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4) - Inheriting and Developing of Tai Lue Singing Participation in Chiang Kham, Phayao Province (2021-08,3000-3009) 

ผลงานสร้างสรรค์
 • รัตนะ ตาแปง และคณะ (2562). ผลงานสร้างสรรค์ “สะบัดชัยปู่จา 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง” การแสดงพิธีเปิดงาน 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง งานแปดเป็งไวห้สาพระเจ้าตนหลวง. ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา 13 พฤษภาคม 2562

 • รัตนะ ตาแปง (2561). ผลงานสร้างสรรค์ “มหกรรมกลองปู่จา ล้านนาตะวันออก” การแสดงพิธีเปิดมหกรรมกลองปูจา ล้านนาตะวันออก พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 7 กันยายน 2561. ณ ศูนย์การค้า แมคโคร จังหวัดพะเยา

 • รัตนะ ตาแปง (2560). ผลงานสร้างสรรค์ กลองชัยยะ สะบัดชัย ล้านนา งานเวียนเทียนกลางน้ำจังหวัดพะเยา ในการต้อนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรณ์ รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 7 กรกฎาคม 2560.

 • รัตนะ ตาแปง (2560). การแสดง ชุด นาฏตะเภรี เจ็ดร้อยปี๋ มิ่งสะหรี ศรีล้านนา ผู้ร่วมสร้างสรรค์กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ ในงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 สานศิลป์ถิ่นสองแคว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม 2 กุมภาพันธ์ 2560.

 • รัตนะ ตาแปง (2559). การแสดง ชุด กลองจัยยะสะบัดชัย เครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนางานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 31 มกราคม 2559.

ผู้เยี่ยมชม: 1439 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 24 ก.พ. 2565 - 13:31 น.