คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 1. หน้าแรก
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
rattana.tap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
Asst. Prof. Rattana Tapang
ตำแหน่งบริหาร: ประธานหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: rattana.tap@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
ผลงานวิจัย
 • รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และอัษฎาวุธ พลอยเขียว. (2563). การส่งเสริมศิลปะการแสดงกลองปู่จาชุมชนรอบกว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม.รายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1, 28 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 77-86.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ และธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย. (2564). การศึกษาศิลปะการแสดงเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 จังหวัดพะเยา, วันที่ 26-28 มกราคม 2564 หน้า 810 – 811.

 • รัตนะ ตาแปง และสุดาพร นิ่มขำ. (2563). การรื้อฟื้นศิลปะการขับลื้อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้ออำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และบ้านนายางใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social sciences, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 หน้า 109-121.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา: เครือข่ายสำนักพ่อครูคำ กาไวย์แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1, วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 หน้า 5-6

 • รัตนะ ตาแปง. (2562). กลองปู่จาเมืองภูกามยาว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่ 24-25 มกราคม 2562 หน้า 2807-2823.

 • รัตนะ ตาแปง. (2562). กลองปู่จาเมืองภูกามยาว. การประชุมวิชาการพะเยาครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่24-25 มกราคม 2562 หน้า453-454.

 • รัตนะ ตาแปง. (2561). การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา กรณีศึกษาตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่ 25-26 มกราคม 2561 หน้า 2473-2482. 

ผลงานสร้างสรรค์
 • รัตนะ ตาแปง. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “รูปแบบการแสดงฟ้อนเชิง ฟ้อนดาบ สายสกุช่างฟ้อนแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ”. งาน SME Festivalตลาดนัดชุมชนผลักวิกฤติสร้างโอกาส SME สวนสาธาณะกว๊านพะเยา, จังหวัดพะเยา. วันที่ 11 ธันวาคม 2563.

 • รัตนะ ตาแปง. และคณะ (2562). ผลงานสร้างสรรค์ “สะบัดชัยปู่จา 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง”การแสดงพิธีเปิดงาน 8 เป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง งานแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง. ณ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา. 13 พฤษภาคม 2562. 

 • รัตนะ ตาแปง. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ “มหกรรมกลองปู่จา ล้านนาตะวันออก” การแสดงพิธีเปิดมหกรรมกลองปูจา ล้านนาตะวันออก พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา, ณ ศูนย์การค้า แมคโคร จังหวัดพะเยา. 7 กันยายน 2561. 

ผู้เยี่ยมชม: 1970 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 20 มี.ค. 2567 - 15:41 น.