คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
thananyawan.sr
ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
Miss Thananyawan srisapphayothai
ตำแหน่งบริหาร: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: thananyawan.sr@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศป.บ.(นาฏยศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
  • รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ และธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย. (2564). การศึกษาศิลปะการแสดงเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 จังหวัดพะเยา. วันที่ 26-28 มกราคม 2564 หน้า 810 – 811.

ผลงานสร้างสรรค์
  • วิริยะ สวัสดิ์จีน, ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย และลิขิต ใจดี. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ชุด เหมันต์. ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติมหกรรมท้องถิ่นร่วมสมัยครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปทุมธานี. วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563.

ผู้เยี่ยมชม: 1116 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:44 น.