คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
sarawut.ju
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
Asst. Prof. Sarawut juntarakam
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: sarawut.ju@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
  • รัตนะ ตาแปง, ศราวุธ จันทรขำ, และสุดาพร นิ่มขำ. (2562). กระบวนการสร้างเครือข่ายศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา กรณีศึกษา:เครือข่ายสำนักพ่อครูคำกาไวย์ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณี ภรณ์ และเครือข่ายระดับภาค. การประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1. หน้า 5-6.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562. ไทย: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี (บทคัดย่อ)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 796 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 19 มิ.ย. 2566 - 11:46 น.