คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
likhit.ja
ลิขิต ใจดี
Mr. Likhit jaidee
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: likhit.ja@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2560 ปริญญาตรี ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2565 ปริญญาโท ศศ.ม (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1280 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:38 น.