คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
 1. หน้าแรก
 2. อาจารย์ ลิขิต ใจดี
อาจารย์ ลิขิต ใจดี
likhit.ja
อาจารย์ ลิขิต ใจดี
Mr. Likhit jaidee
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: likhit.ja@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2560 ปริญญาตรี ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2565 ปริญญาโท ศศ.ม (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
งานวิจัย
 • ลิขิต ใจดี. (2566). รำเพลงช้าเพลงเร็ว: เครื่องมือสำคัญต่อการฝึกความสามารถทางสมองของผู้เรียนนาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาไทย.รายงานสืบเนื่องการนำเสนอประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ด้านดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1. คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา.

 • ลิขิต ใจดี และวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน. (2566). การวิจัยละคร สร้างสรรค์ในประเทศไทยสู่แนวทางการพัฒนาโมเดลละคร สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการความขัดแย้งของเยาวชน ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ วิชาการวิจัยและงานสร้างสรรค์10(1), 234-253.

 • Krityakiarana, W., Jongkamonwiwat, N., Chaiwongroj, C., & Jaidee, L. (2022). Knowledge and Perceptions about COVID-19 among Thai Classical Dancers in Thailand: An Online Cross-Sectional Survey. Medical Problems of Performing Artists, 37(4), 228-241.

 • Likhit Jaidee, Worawit Tongnue-on, Bhudit Siriwattanakula andThananyawan Srisapphayothai. (2020).

  The Development Learning Activities Model Performing Arts: Contemporary Kub Lue to Promote Mental Health and Prevent Depression in the Elderly Thai Lue Ethnic Group of Phayao Province. 2 nd International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary Skills in the 21st Century Research. P.46.

 • Bhudit Siriwattanakula, Likhit Jaidee, Thananyawan Srisapphayothai and Sakgavin SiriwattanakulaTai Lue Elephant Puppets. 2nd International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary Skills in the 21st Century Research. P.6.

 • Thananyawan Srisapphayothai, Bhudit Siriwattanakula and Likhit Jaidee. (2020). The Creative Work of Hea-Mon. 2nd International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary Skills in the 21st Century Research.  P.61.

 • ปรียาชนก เกษสุวรรณ ลิขิต  ใจดี และคณะ. (2564). การพัฒนาชุมชนไทลื้อ อ.เชียงคำ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต และรองรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

 • ลิขิต  ใจดี (2564). การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดงขับลื้อร่วมสมัเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ จังหวัดพะเยา. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

 • วิริยะ สวัสดิ์จีน ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย และลิขิต ใจดี. (2564). ผลงานสร้างสรรค์ ชุด เหมันต์ .รายงานสืบเนื่องการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. หน้า 33-36.

 • ลิขิต  ใจดี. (2562). ละครสร้างสรรค์: กระบวนการเรียนรู้ทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของชาติ. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ธีรทัศน์เชิงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม. คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. หน้า 328-342.

 • ลิขิต  ใจดี. (2561). นวัตกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์. 

 • ลิขิต  ใจดี. (2560). นวัตกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 2560. คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. หน้า 589-597.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 811 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 20 ก.ย. 2566 - 14:56 น.