ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ อัศนัย เล่งอี้

Mr. Asanai leng-ee

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

อนุรักษ์สถาปัตยกรรม (Architectural Conservation), การออกแบบเพื่อทุกคน (universal design), งานระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม (Building systems and Environment) / การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (อัตลักษณ์ของย่านชุมชน, การออกแบบเพื่อคนทุกคน, และการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): asanai.le@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2552 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เยี่ยมชม: 116 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:44 น.