ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้

Asst. Prof. Asanai Leng-Ee

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

อนุรักษ์สถาปัตยกรรม (Architectural Conservation), การออกแบบเพื่อทุกคน (universal design), งานระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม (Building systems and Environment) / การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development)

ตำแหน่ง: (Position) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): asanai.le@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
2552 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555 ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เยี่ยมชม: 428 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 24 ก.พ. 2565 - 13:29 น.