คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
  1. หน้าแรก
  2. อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
kitthanate.si
อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
Mr. Kitthanate sirisureeyasaeree
ตำแหน่งบริหาร:
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ:
อีเมล์ติดต่อ: kitthanate.si@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
งานวิจัย
  • นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ บทเพลง ”ลาวดวงเดือน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 834 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:50 น.