คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
kitthanate.si
กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
Mr. Kitthanate sirisureeyasaeree
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์ (รร.สาธิตฯ)
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: kitthanate.si@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงลาวดวงเดือน. ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา,18 เมษายน 2561.

ผู้เยี่ยมชม: 1130 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 3 ต.ค. 2566 - 14:56 น.