ข้อมูลบุคลากร

หน้าหลัก / บุคลากร / ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา

Mr. Pantapat boonma

ข้อมูลบุคลากร

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)

งานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

ตำแหน่ง: (Position) อาจารย์
อีเมล์ติดต่อ (Email): pantapat.bo@up.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: (Tel) -
สถานะ: (Status) ปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ส่วนตัว/ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต (คพ.ม.) สาขาวิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เยี่ยมชม: 204 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ค. 2564 - 15:45 น.