หน้าหลัก / สำนักงานสีเขียว / หมวดที่ 5 : สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หน้าหลัก หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6

หมวดที่ 5 : สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย


5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

อากาศในสำนักงาน

แบบบันทึกการบำรุงรักษาประจำ 6 เดือน

- รายงานการบำรุงรักษาประจำรอบ 6 เดือน

- รายงานบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร

5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน Green Service Zone

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

 

5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

แผนตรวจวัดแสงสว่างในสำนักงานคณะ

- รายงานบันทึกผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง

 

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน    

การควบคุมมลพิษทางเสียง

5.3.2 การจัดการเสียงจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

ยังไม่มีข้อมูล

 

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้

การวางแผนจัดการความน่าอยู่

- รายงายแผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงาน

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด

ยังไม่มีข้อมูล

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

การดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนดหมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน 

การจัดการสัตว์พาหะนำเชื้อ

แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

- รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค เดือนมกราคม 64

- รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค เดือนกุมพาพันธ์ 64

- รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค เดือนมีนาคม 64

- รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค เดือนเมษายน 64

- รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค เดือนพฤษภาคม 64

- รายงานการตรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค เดือนมิถุนายน 64

 

5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด

การฝึกอบรมซ้อมหนีไฟ

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

แผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย