หน้าหลัก / สำนักงานสีเขียว / หมวดที่ 6 : การจัดซื้อและจัดจ้าง

หน้าหลัก หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6

หมวดที่ 6 : การจัดซื้อและจัดจ้าง


6.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- การกำหนดผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจ

- แผนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- การศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- หนังสือแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1.2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

รายการจัดซื้อสินค้าในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2564

6.1.3 วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1.4 รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

รายละเอียด

6.1.5 ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูล

6.2.2 ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงาน

ระเบียบและข้อกำหนดการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างอาคาร

ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

6.2.3 เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง