คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่:

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์:

0 5446 6666 ต่อ 3358

- สำนักงานคณะ (ต่อ 3358)
- งานโสตและสารสนเทศ (ต่อ 3358)
- งานบุคลากร (ต่อ 3364)
- งานการเงินและบัญชี (ต่อ 3364)
- งานวิชาการพัสดุ (ต่อ 3361)
- งานวิชาการวิจัย (ต่อ 3361)
- งานนโยบายและแผน (ต่อ 3361)
- งานวิชาการศึกษา (ต่อ 3362)
- งานกิจการนิสิต (ต่อ 3362)
อีเมล์:

safa@up.ac.th

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางได้ดังต่อไปนี้