สายตรงคณบดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

1.แบบสอบถามการชี้แจง (สายด่วนคณบดี) ส่งตรงถึงคณบดีเท่านั้น

2.นิสิตและอาจารย์สามารถชี้แจ้งข้อมูลด้วยความสุภาพและไม่ใช้คำหยาบคาย

3.การชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การเรียนการสอนของหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคารสถานที่ อาคารห้องเรียน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์และอาคารปฏิบัติการ 12 หลังเท่านั้น

4.อาจารย์หยา หรือ รศ.จันทนี เพชรนนท์ คือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์