เบอร์โทรภายใน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เบอร์ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ในส่วนของเบอร์โทรติดต่อภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้น สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ 054-446-6666

แล้วตามด้วยหมายเลขส่วนงานภายในของคณะดังต่อไปนี้

 • งานบริหารทั่วไป (ต่อ 3358)

 • งานบุคลากร (ต่อ 3362)

 • งานการเงินและบัญชี (ต่อ 3364)

 • งานนโยบายและแผน (ต่อ 3364)

 • งานวิชาการพัสดุ (ต่อ 3360)

 • งานวิชาการส่วนงานวิจัย (ต่อ 3362)

 • งานวิชาการศึกษาและกิจการนิสิต (ต่อ 3365)

 • งานโสตและระบบสารสนเทศ (ต่อ 3373)

 • คณบดี (ต่อ 3359)

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต (ต่อ 3370)

 • รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ (ต่อ 3375)

 • หัวหน้าสำนักงานคณะ (ต่อ 3361)

อับเดตข้อมูลเมื่อ 01 เมษายน 2564