คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ประวัติ

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เดิมเป็นสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงได้แยกตัวเป็นส่วนงานวิชาการใหม่ในชื่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณทิต ในสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบ 2 ภาคการศึกษา ณ อาคาร ที่ทำการชั่วคราวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์อาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) และต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานคณะจากอาคารเรียนรวมหลังเก่า (ภูกามยาว) มาเป็นอาคารหลังปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรและเปิดรับหลักสูตรเพิ่ม ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (เดิมหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์) เปิดรับนิสิตในปี 2555

2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดรับนิสิตในปี 2558 (ปัจจุบันเป็นหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ โดยควบรวมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรสากลบัณฑิต)

2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับนิสิตในปี 2555

2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เปิดรับนิสิตในปี 2558

3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เปิดรับนิสิตในปี 2555 (ปัจจุบันเป็นหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ โดยควบรวมกับหลักสูตรดุริยางคศาสตรสากลบัณฑิต) ในปี 2563 ได้เปิดหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์)


หลักสูตรการศีกษา

ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), 5 ปี

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), 5 ปี

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) , 4 ปี

- สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.), 4 ปี สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

สีและสัญลักษณ์

สีประจำคณะ คือ สีเงิน

ตราสัญลักษณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เป็นการออกแบบโดยใช้อักษร ส - ศ ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อออกแบบให้ผสานอยู่ในตัวเดียวกัน

เป็นการผสานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเข้ากับชุมชนพื้นถิ่น

 

ผู้เยี่ยมชม: 1522 ครั้ง

อัพเดตเมื่อ: 11 เม.ย. 2564 - 23:22 น.