ข้อมูลเชิงสถิติ

หน้าหลัก / ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลผู้เยี่ยมชมและการติดต่อเข้ามาภายในสำนักงาน ( ตั้งแต่กันยายน 2564 - กุมพาพันธ์ 2565 )
เดือน/รายการ จำนวนผู้เยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ ติดต่อเรา Facebook Contacts
กันยายน 2564 1,066 ครั้ง 0 ครั้ง 6 ครั้ง
ตุลาคม 2564 1,000 ครั้ง 0 ครั้ง 6 ครั้ง
พฤศจิกายน 2564 1,216 ครั้ง 0 ครั้ง 39 ครั้ง
ธันวาคม 2564 969 ครั้ง 0 ครั้ง 9 ครั้ง
มกราคม 2565 1,447 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง
กุมพาพันธ์ 2565 982 ครั้ง 0 ครั้ง 4 ครั้ง
มีนาคม 2565 2750 ครั้ง 0 ครั้ง 12 ครั้ง
เมษายน 2565      

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการนิสิต
รายการ จำนวนผู้ที่ยื่นรายการ  ( ตั้งแต่กันยายน 2564 - กุมพาพันธ์ 2565 )
UP02 คำร้องขอใบรับรองทั่วไป 25
UP03 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 61
UP04 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต 17
UP05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด 10
UP06 คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่าเกณฑ์ 6
UP07 คำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา 1
UP08 คำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W 48
UP09 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา 0
UP10 คำร้องขอย้ายคณะ/หลักสูตร/แผนการเรียน 15
UP11 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ และอื่นๆ 10
UP13 คำร้องขอลาพักการศึกษา 10
UP14 คำร้องขอลาออกจากการศึกษา 25
UP17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนพร้อมฝึกงาน 4
UP18 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน 88
UP20.1 คำร้องยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนรายวิชา 44
UP24 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 72
UP25 คำร้องขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนด 9
UP28 คำร้องขอเลือกรายวิชาเลือกเสรี 0
UP29 คำร้องขอเรียนก่อนแผนการศึกษา 3
UP30 คำร้องขอถอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 0
UP31 คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565


ผู้เยี่ยมชม: 916 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 19 เม.ย. 2565 - 11:23 น.