คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565