คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2566