คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1