คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2.รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2