คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566