คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact
#ด้านการผลิตบัณฑิต : 17 ก.ค. 2566
งานกีฬาสานสัมพันธ์ ARCH 66 (Arch UP sport day 2023)