คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
Interior Arch UP visited to the Phayao Museum