คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 1. หน้าแรก
 2. รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์
chankhanit.ar
รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์
Assoc. Prof. Acting Sub Lt. Chankhanit Arvorn
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: chankhanit.ar@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต(ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
ผลงานวิจัย
 • ชาญคณิต อาวรณ์.(2563). “การศึกษามรดกศิลปกรรมในเวียงโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน” วารสารวิจิตรศิลป์ ปีที่ 11, ฉบับ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) : 87 – 115.

 • ชาญคณิต อาวรณ์.(2563). “สุวัตชาดกกับการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ : กรณีศึกษาจิตรกรรมหอไตร วัดช่างฆ้อง อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ” วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ 39, ฉบับที่ 1(มกราคม – มิถุนายน 2563): 149 – 178.

 • ชาญคณิต อาวรณ์.(2562). “ช่างเขียนภาพพุทธศิลป์กลุ่มลำปาง พ.ศ.2475 – 2504 : การค้นหาประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ” วารสารดำรงวิชาการ. ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) : 33 – 60.

 • ชาญคณิต อาวรณ์. (2561).“ซากโบราณสถานในเมืองโบราณเวียงลอ : การศึกษาที่ผ่านมาและข้อสังเกตเบื้องต้น” วารสารหน้าจั่ว. ปีที่ 15 (มกราคม – ธันวาคม 2561) : 90 – 117.

 • ชาญคณิต อาวรณ์.(2560). “ประวัติศาสตร์สังคมเมืองลำปางผ่านภาพเวสสันดรชาดก” ในบันทึกไว้ในจิตรกรรม. (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร,2560), หน้า 78 – 103. (หนังสือประชุมวิชาการระดับชาติด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ในโอกาส 72 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ).

 • ชาญคณิต อาวรณ์.(2560). “พุทธศิลป์ลุ่มน้ำสอย – สบวัง : ข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนแจ้ห่ม” วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) : 2 – 28. 

 • ชาญคณิต อาวรณ์.(2559). การสร้างพื้นที่ทางสังคมของช่างไทใหญ่ผ่านการฉายภาพวรรณกรรมเรื่องบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ในงานจิตรกรรมวัดสบลี. วารสารวิจิตรศิลป์. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) : 255 – 288.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
 • ชาญคณิต อาวรณ์. (2561). Beer และยาผงแดง : ผู้คนในประวัติศาสตร์ศิลปะ (Modern) ล้านนา.นิทรรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 16-19. 

ผู้เยี่ยมชม: 1395 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:37 น.