คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ
araya.la
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ
Asst. Prof. Araya laohapun
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: araya.la@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
  • อารยา รวมสำราญ, (2558). “สำรวจและสืบค้นเครื่องใช้ในครัวข้าวเหนียวของชาวไทยอีสานในล้านนา กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา”

  • อารยา รวมสำราญ, (2558). คู่มือแนะนำเชิงท่องเที่ยว “ครัวข้าวเหนียว ของชาวอีสานในล้านนา” กรณีศึกษาบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา :งานวิจัย , เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ,สำนัก งานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา(สกอ.) 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • อารยา เลาหะพันธ์, (2554, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม). “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภูมิศาสตร์โลกของเรา”, วารสารครุศาตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • อารยา รวมสำราญ. (2561). โคมไฟ PEACOCK. นิทรรศการ “Collaborative relationship (Beyond): Art Won’t Be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 38-39.

ผู้เยี่ยมชม: 1013 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:14 น.