คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย
thongthai.wo
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย
Asst. Prof. Thongthai wongwichai
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: thongthai.wo@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ปริญญาเอก Design and Media Technology Iwate University, Japan.
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
  • Thongthai Wongwichai, Sakeson Yanpanyanon and Takamitsu Tanaka. (2020). AUGMENTED REALITY( AR) APPLICATION FOR CUBE PUZZLE ASSEMBLING- Follow the application in asmartphone step-by-step while assembling. Journal of Science of Design, 4(1),(31 May. 2020), pp.19-28].

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Thongthai Wongwichai, Peng JIANG, Sakeson YANPANYANON and Takamitsu TANAKA ( 2 0 2 0 ) .IDENTIFYING THE IMPACT OF SHAPE IN ASSEMBLY OF AN “ EASY- TO-163 UNDERSTAND” INTERLOCKING JOINT CUBE PUZZLE. Journal of the Science of Design, 3(2), (14 Jan. 2020), pp.21-28]. 

  • ธงไทย วงศ์วิชัย (2561). การประยุกต์แนวคิด Human Error (ฮูแมน เออร์เร่อ) สำหรับการออกแบบเพื่อต่อประกอบง่ายในงานเฟอร์นิเจอร์. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 225-232. 

การเสนอผลงานวิชาการ
  • Thongthai Wongwichai. (2018) . Peng Jiang, Sakeson Yanpanyanon and Takamitsu Tanaka. (2018) .Investigating the Influence of Shape on the Assembly of an “ Easy to Understand”Joint Cube Puzzle. Proceedings of the 16th International Conference of Asia Digital Art and Design Association, (5A-1), (22 Nov. 2018), pp.191-194].

  • Thongthai Wongwichai.(2018). Sakeson Yanpanyanon and Takamitsu Tanaka. (2018). Joint, Space and Volume study by Interactive Cube Puzzle. Proceedings of International Workshop on Advanced Image Technology 2018, (7 Jan. 2018)].

ผลงานสร้างสรรค์
  • ธงไทย วงศ์วิชัย (2561). รูปทรงของระนาบในงานเฟอร์นิเจอร์. นิทรรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 22-23. 

ผู้เยี่ยมชม: 848 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 22:41 น.