คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
nitis.wa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
Asst. Prof. Nitis Wanichaboon
ตำแหน่งบริหาร: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: nitis.wa@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปฏิมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท Master of fine Art (Art,Architecture And Performance) University for the creative Arts
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • นิธิศ วนิชบูรณ์. (2563). เปิดภาพส่องเมืองผ่านเรื่องศิลปะชุมชน Mae Ka Panoramic. วารสารวิจิตรศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Vol.11 No.1: มกราคม - มิถุนายน 2563.

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
  • นิธิศ วนิชบูรณ์. (2561). วัตถุจากดาวอังคาร Object from Mars. นิทรรศการ ”Collaborative Relationships (Beyond): Art won’t be Ordinary” ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 9-28 กุมภาพันธ์ 2561 :หน้า 26-29.

ผู้เยี่ยมชม: 1067 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:38 น.