คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
nutchanart.de
รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
Miss Nutchanart deecharoen
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: nutchanart.de@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทย) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
- ปริญญาโท กศ.ม.(บริหารการศึกษา) กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
-
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ, วรชา ออกกิจวัตร (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างท่าฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเชิงและฟ้อนดาบ สายสกุลช่างฟ้อน แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2566, หน้า 141 – 153.

  • รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ, ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย (2564). การศึกษาศิลปะการแสดงเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 จังหวัดพะเยา วันที่ 26-28 มกราคม 2564, หน้า 810 – 811.

  • อัมเรศ เทพมา,นุชนาฏ ดีเจริญ,รัตนะ ตาแปง, นิธิช วนิชบูรณ์,ทวี เสรีวาศ,อัษฎาวุธ พลอยเขียว,นคร คำร้อง,เกียรติศักดิ์ ใสสะอาด,และเมธิศา ถวิลวงษ์ (2564). แนวทางการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยการยกระดับองค์ความรู้ท้องถิ่นทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10 จังหวัดพะเยา วันที่ 26-28 มกราคม 2564, หน้า 3845 – 3854.

  • รัตนะ ตาแปง, นุชนาฏ ดีเจริญ, นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว, และอัษฎาวุธ พลอยเขียว (2563). การส่งเสริมศิลปะการแสดงกลองปู่จาของชุมชนรอบกว๊านพะเยาอย่างมีส่วนร่วม, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 77-86.

การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1127 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 2 ต.ค. 2566 - 21:45 น.