คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 1. หน้าแรก
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
varin.ru
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
Asst. Prof. Varin ruamsamran
ตำแหน่งบริหาร: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมงานสร้างสรรค์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: varin.ru@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ปฏิบัติงาน
ลิงก์เพิ่มเติม: Google Scholar
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
  -
ผลงานวิจัย
 • วรินทร์ รวมสำราญ และปัณณพงศ์ กุลพัฒนเศรษฐ์, (2563). รายงานการวิจัย โครงการภูมิทัศน์วัฒนธรรม ศาสนสถาน โบราณสถาน และวัสดุในการก่อสร้าง กรณีศึกษาชุมชนวัดป่าแดงดอนไชยบุญนาคและบริบทที่เกี่ยวเนื่อง, ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, 30 พฤษภาคม 2565, หน้า1-138

 • ปรียาชนก เกษสุวรรณ, วรินทร์ รวมสำราญ และคณะผู้วิจัย,(2563). โครงการวิจัย การพัฒนาชุมชนไทลื้อ อำเภอเชียงคำ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต และ รองรับการ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม , 30 พฤษภาคม 2564, หน้า 1-150.

 • อัมเรศ เทพมา, วรินทร์ รวมสำราญ และคณะผู้วิจัย(2563). โครงการวิจัยการออกแบบพื้นที่และชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยา ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ,ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โปรแกรม15: เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ, 30 พฤษภาคม 2564, หน้า 1-160.

 • ธนาทิพย์ จันทร์คง, วรินทร์ รวมสำราญ และคณะผู้วิจัย(2563).โครงการวิจัย การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโบราณสถานเวียงลอสู่ชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์, ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โปรแกรม 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม, 20 พฤษภาคม 2564, หน้า 1-153.

 • อัมเรศ เทพมา,วรินทร์ รวมสำราญ, อารยา รวมสำราญ, วณิชญา ถนอมพลกรัง, สุธี เมฆบุญส่งลาภ, สาวิตรี นุกูล, อาริสรา นุกูล, ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ. (2564). โครงการการสร้างสรรค์เส้นทางและพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ในเขตพื้นที่เมืองพะเยา ด้วยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางแห่งการเรียนรู้จังหวัดพะเยาตามแนวทาง BCG โมเดล (รายงานผลการวิจัย). พะเยา: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม(กสว.): บพท. งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564. 29 สิงหาคม 2565, หน้า 1-154.

 • อัมเรศ เทพมา, วรินทร์ รวมสำราญ, อารยา รวมสำราญ, วณิชญา ถนอมพลกรัง, สุธี เมฆบุญส่งลาภ, สาวิตรี นุกูล, อาริสรา นุกูล, ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ. (2564). โครงการมหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทาง 116 วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊าน พะเยา (รายงานผลการวิจัย). พะเยา: กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (กสว.):บพท. งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564. 22 มกราคม 2566, หน้า 1-209.

 • รัฐภูมิ พรหมณะ, และ,อัมเรศ เทพมา,และวรินทร์ รวมสำราญ (2564) การออกแบบพื้นที่และชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยา. กรุงเทพ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562, 15 พฤษภาคม 2564, หน้า 1-68.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Varin Ruamsamran, Araya Ruamsamran. (2022). Interpretation, Influence, and Development of Architectural Styles of Tai Lue Viharn: a Case Study of Tai Lue Viharn of Saen Mueang Ma Temple, Yuan Subdistrict, Chiang Kham District, Phayao Province ,International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). April 4th 2022, 1532 DOI:10.9756/INT-JECSE/V1411.184 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 01 2022 PP:1532-1541

การเสนอผลงานวิชาการ
 • นายวรินทร์ รวมสำราญ และปัณณพงศ์ กุลพัฒนเศรษฐ์, (2563).คุณค่าและศักยภาพในภูมิทัศน์วัฒนธรรม : กรณีศึกษาโบราณสถานวัดป่าแดงดอนไชยบุญนาค, 12th Built Environment Research Associates Conference, BERAC2021. Bangkok, Thailand, June 28th 2021, 426-436.

ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 1378 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 30 พ.ย. 2566 - 23:38 น.