คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
phakthima.va
ภัคธิมา วังยาว
Miss Phakthima varasiri
ตำแหน่งบริหาร: -
ตำแหน่ง: อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
คุณวุฒิวิชาชีพ: -
อีเมล์ติดต่อ: phakthima.va@up.ac.th
ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 (Tel: -)

สถานะ: ลาศึกษาต่อ
ลิงก์เพิ่มเติม:
ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ United Kingdom
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ: (Expertise / interest)
    -
ผลงานวิจัย
  • ภัคธิมา วังยาว, และเกียรติศักดิ์ ใสสอาด. (2560). การรื้อฟื้นลักษณะทางกายภาพของย่านการค้าเมืองพะเยา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 164.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
-
การเสนอผลงานวิชาการ
-
ผลงานสร้างสรรค์
-

ผู้เยี่ยมชม: 924 ครั้ง

อับเดตเมื่อ: 22 ม.ค. 2567 - 15:22 น.